Members

 • Professor
 • Adjunct Assistant Professor
 • Doctor Course 2nd
  • Yuyu Wang
  • Ishida Ai

 • Doctor Course 1st
  • Fuyuki Kitagawa

 • Master Course 2st
  • Satoshi Yasuda

 • Master Course 1st
  • Hajime Mimura
  • Zen Inomata
  • Keisuke Kuroda
  • Kotoko Yamada

 • Undergraduates
  • Keisuke Hara
  • Tomohiro Matsuda
  • Yusuke Yoshida
Research Fields

 • Public-Key Encryption Schemes
 • Security on Public-Key Encryption Schemes
 • Leakage-Resilient Public-Key Cryptosystems
 • Proxy Re-Encryption Schemes
 • Lattice-Based Cryptosystems
 • Zero-Knowledge Interactive Proofs

OB & OG

 • 2013
  • Koseki Hiroyoshi
  • Higo Haruna
 • 2012
  • Mario Larangeira Junior
  • Hirotoshi Takebe
  • Yusuke Kinoshita
  • Takayuki Otsubo
 • 2011
  • Akihiro Yamada
 • 2010
  • Ryo Nishimaki
  • Christopher Alfred Portmann
  • Hitoshi Namiki
 • 2009
  • Takato Hirano
  • Toshiyuki Isshiki
  • Keita Xagawa
  • Toshihide Matsuda
  • Yuuki Tan
  • Chiaki Minato
 • 2008
  • Akira Numayama
  • Koichiro Wada
  • Hinako Kamimura
 • 2007
  • Naoyuki Yamashita
  • Daisuke Inoue
  • Kouichi Sakumoto
  • Hideaki Suzuki
 • 2006
  • Ryotaro Hayashi
  • Chihiro Ohyama
  • Masatoshi Yashiro
 • 2005
  • Hiroki Hada
  • Harunaga Hiwatari
  • Shizu Kanauchi
  • Manabu Suzuki
 • 2004
  • Akihiro Mihara
  • Jun Nakajima
  • Takao Onodera
 • 2002
  • Yoshitsugu Ichimura
  • Keiji Oomura
  • Daisuke Yoshikawa

Home page in Japanese is here.

W8-55, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8552, Japan
Department of Mathematical and Computing Sciences
Graduate School of Information Science and Engineering
Tokyo Institute of Technology
West 8W Building 11F W1109, W1110
TEL/FAX +81-3-5734-2714

Last modified May 7 2014